Lilypie 4th Birthday Ticker اولين - رومينای مامان و بابا

Teddy Bear

رومينای مامان و بابا


اولين

این وبلاگ متعلق به رومینا مامان هستش که در پایان سه سالگیش ایجاد شده است البته خیلی زودتر از اینا باید درست می شد اما به دلابلی نا معلوم نشد اینروزا اینقدر رشد این دخمل ما سریع شده که شاید برای ثبت خاطرات شیرین کودکی کمی دیر باشه اما از قدیم گفتن ماهی را هر وقت از اب بگیری تازه است.من الان تو این وقت شب وقتی رومی خوابه دارم وب لاگشو درست می کنم به امید روزی که خودش برای اولین بار بیاد اینجا بنویسه و یاد مامانش هم در دل این شب بکنه  .من اینجا از رومی مامان می نویسم تا همیشه روزای بزرگ شدنش غبر از ذهنم تو ابن دنیاب مجازی ثبت بشه و بمونه  و رومی مامان قبل از اینکه  حتی بشناسه  کلی  بدونه که کلی دوست مجازی  حوب اینجا داره ...رومی مامان ۳۰ فروردین ۱۳۸۳ دنیا آمد. فروردین ماه تولدشه و عجیب امسال منتظر جشنه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱٢ - رومينا